پناهجویان افغان مقیم آلمان

وضعیت غم انگیزی که در افغانستان اتفاق افتاد، برای افغان های که از مدت زیادی بدینسو  در آلمان زندگی می کنند نیز پیامد های داشته است. در این صفحه می توانید  همه اطلاعات در مورد قوانین جدید برای پناهجویان أفغان در آلمان را بخوانید. البته برای پناهجویانی که قبل از آگست سال ۲۰۲۱ به آلمان آمده اند.

اطلاعات مهم برای پناهجویان افغان مقیم آلمان

آیا پناهجویان افغان در حال حاضر به أفغانستان اخراج (دیپورت) میشوند؟

من درخواست پناهندگی داده‌ام. حالا چه اتفاقی می‌افتد؟

درخواست پناهندگی من رد شده، چه کار باید بکنم؟

اداره امور خارجیان درخواست اجازه‌ی کار یا اوسبیلدونگ مرا رد کرده است، چه کنم؟

اداره مهاجرت از من پاسپورت افغانستان یا تذکره خواسته است، چه کنم؟

درخواست من برای شرکت در دوره های زبان برای ادغام رد شده است، چه کنم؟