افرادی که از طریق برنامه نجات به آلمان آمده اند

کارکنان محلی موسسات آلمانی و سایر افراد در معرض خطر که با  دریافت تأییدی پذیرش وارد آلمان می شوند، طبق بند دوم ماده ۲۲ قانون اقامت ویزا دریافت می کنند. افرادی که تأیید پذیرش آلمان را ندارند، بعد از ورود به آلمان باید درخواست پناهندگی کنند. همه اطلاعات در این مورد را دراین بخش بخوانید.

اطلاعات مهم برای افرادی که با داشتن ویزای آلمان طبق ماده ۲۲ قانون اقامت وارد آلمان میشوند

ویزای که طبق ماده ۲۲ قانون اقامت آلمان صادر میشود، چقدر اعتبار دارد؟

با داشتن ویزا طبق ماده ۲۲ مجبورم درخواست پناهندگی کنم؟

اجازه اقامت طبق ماده ۲۲ قانون اقامت چه مدت اعتبار دارد؟

با داشتن ویزا طبق ماده ۲۲ قانون اقامت اجازه دارم کار کنم؟

آیا از دولت پول دریافت می کنم؟

آیا می توانم شهری که خودم می خواهم را برای زندگی انتخاب کنم؟

کجا و چگونه می توانم زبان آلمانی بیاموزم؟

آیا پاسپورت دریافت می کنم که بتوانم با آن سفر کنم؟

آیا می توانم خانواده خود را به آلمان بخواهم؟

کارمندان محلی که به آلمان آمده اند، از کجا می توانند کمک دریافت کنند؟

اطلاعات مهم برای افرادی که بدون ویزا به آلمان آمده اند

مجبور هستم درخواست پناهندگی کنم؟

مهم!

همه نامه ها، سوابق و مدارکی که از ادارات آلمانی دریافت میکنید را نگه دارید. اطلاعات بیشتر در مورد وضعیت اقامت بر اساس بند ۲ ماده ۲۲ قانون اقامت آلمان را می توانید در وب سایت proasyl.de پیدا کنید.