پناهندگی و اقامت برای جامعه LGBTIQ

پناهجویان همجنسگرا دارای چی حقوقی هستند؟

هفته ها و ماه های اول زندگی پناهجویان در آلمان برای همه چالش برانگیز است. با این حال، پناهندگان همجنسگرا و دگرباشان جنسی(LGBTIQ) اغلب با مشکلات بیشتری روبرو هستند. در این صفحه می توانید بخوانید که پناهندگان LGBTIQ چه حقوق و شرایطی دارید.

همه اطلاعات در مورد پناهندگی همجنسگرا و دگرباشان جنسی

آیا پناهندگی من به دلیل اینکه همجنسگرا هستم در آلمان قبول میشود؟

هنگام بررسی درخواست پناهندگی‌ام کی ها میتوانند مرا کمک کنند؟

در شهری که زندگی میکنم مورد خشونت و تبعیض قرار دارم، میتوانم شهر خودم را عوض کنم؟

مهم

اگر با تبعیض یا خشونت مواجه هستید حتما از إدارات کمک بخواهید. قوانین متعددی آلمان موجود است و از شما در مقابل تبعیض، نفرت و خشونت محافظت میکند. اگر به کمک نیاز دارید، حتما با مراکز مشاوره برای LGBTIQ یا اداره مبارزه با تبعیض تماس بگیرید.