په بادن ورتمبرګ ايالت کې د ښوونځيو سيستم

په بادن ورتمبرګ کې کوم ډول ښوونځي شته؟

په بادن ورتمبرګ ايالت کې له لومړني ښوونځي وروسته له پينځه ډوله ښوونځيو يو ټاکلای شئ: منځنی ښوونځی (Hauptschule)، وېرک‌ريال شوله (Werkrealschule)، ريال‌شوله (Realschule)، ګېماينشفټ‌شوله (Gemeinschaftsschule) او ګېمنازيوم (Gymnasium).

د ښوونځيو سيستم

لومړنی ښوونځی (Grundschule)

Hauptschule او Werkrealschule

Realschule

Gemeinschaftsschule

Gymnasium

څنګه کولای شم خپل بچيان په ښوونځي کې شامل کړم؟

د مهاجرو ماشومان په کوم عمر کې ښوونځيو ته په تللو مکلف دي؟

کله او چېرته خپل بچيان په ښوونځي کې داخلولای شم؟