د بايرن ايالت د ښوونځيو سيستم

په بايرن ايالت کې کوم ډول ښوونځي شته؟

په بايرن ايالت کې له لومړني ښوونځي وروسته له پينځه ډوله ښوونځيو يو ټاکلای شئ: منځنی ښوونځی (Mittelschule)، ريال‌شوله (Realschule)، او ګېمنازيوم (Gymnasium).

د ښوونځيو سيستم

لومړنی ښوونځی (Grundschule)

Mittelschule

Realschule

Gymnasium

څنګه کولای شم خپل بچيان په ښوونځي کې شامل کړم؟

د مهاجرو ماشومان په کوم عمر کې ښوونځيو ته په تللو مکلف دي؟

کله او چېرته خپل بچيان په ښوونځي کې داخلولای شم؟