د برلين ايالت د ښوونځيو سيستم

په برلين کې کوم ډول ښوونځي شته؟

په برلين ايالت کې له لومړني ښوونځي وروسته له پينځه ډوله ښوونځيو يو ټاکلای شئ: integrierte Sekundarschule, Gymnasium  او  Gemeinschaftsschule.

د ښوونځيو سيستم

لومړنی ښوونځی (Grundschule)

Integrierte Sekundarschule

Gemeinschaftsschule

Gymnasium

څنګه کولای شم خپل بچيان په ښوونځي کې شامل کړم؟

د مهاجرو ماشومان په کوم عمر کې ښوونځيو ته په تللو مکلف دي؟

کله او چېرته خپل بچيان په ښوونځي کې داخلولای شم؟