د برېمن د ښوونځيو سيستم

په برېمن ايالت کې کوم ډول ښوونځي شته؟

په برېمن ايالت کې له لومړني ښوونځي وروسته له درې ډوله ښوونځيو يو ټاکلای شئ: Oberschule, Werkschule  او  Gymnasium.

د ښوونځيو سيستم

لومړنی ښوونځی (Grundschule)

Oberschule

Werkschule

Gymnasium

څنګه کولای شم خپل بچيان په ښوونځي کې شامل کړم؟

د مهاجرو ماشومان په کوم عمر کې ښوونځيو ته په تللو مکلف دي؟

کله او چېرته خپل بچيان په ښوونځي کې داخلولای شم؟