په راين‌لند فالڅ ايالت کې د ښوونځيو سيستم

په راين‌لند فالڅ ايالت کې کوم ښوونځي شته؟

په راين‌لند فالڅ ايالت کې له لومړني ښوونځي وروسته له درې ډوله ښوونځيو يو ټاکلای شئ: ريال‌شوله فلوس (Realschule plus)، انټګريرته ګزامت‌شوله (integrierte Gesamtschule) او ګېمنازيوم (Gymnasium).

د ښوونځيو سيستم

Grundschule

Realschule plus

Integrierte Gesamtschule

Gymnasium

څنګه کولای شم خپل بچيان په ښوونځي کې شامل کړم؟

د مهاجرو ماشومان په کوم عمر کې ښوونځيو ته په تللو مکلف دي؟

کله او چېرته خپل بچيان په ښوونځي کې داخلولای شم؟