په تورينګن کې د ښوونځيو سيستم

په تورينګن کې کوم ښوونځي شته؟

په تورینګن ايالت کې له لومړني ښوونځي وروسته له څلور ډوله ښوونځيو يو ټاکلای شئ: رېګال‌شوله (Regelschule)، ګېزامت‌شوله (Gesamtschule)، ګېماينشفټ‌شوله (Gemeinschaftsschule) او ګېمنازيوم (Gymnasium).

د ښوونځيو سيستم

Grundschule

Regelschule

Gesamtschule

Gemeinschaftsschule

Gymnasium

څنګه کولای شم خپل بچيان په ښوونځي کې شامل کړم؟

د مهاجرو ماشومان په کوم عمر کې ښوونځيو ته په تللو مکلف دي؟

کله او چېرته خپل بچيان په ښوونځي کې داخلولای شم؟