لاييپزيک

په زاکسن ايالت کې يو ښار

آيا فرانکفورت ښار ته تازه راغلي ياست؟ آيا په ښار کې مهمو پتو او د اړيکو شمېرو ته اړتيا لرئ؟ که هو؛ نو دا پاڼه ستاسې لپاره ده. دلته د فرانکفورت ښار مهمې پتې، د بېلابېلو ادارو د اړيکې شمېرې او نور اړوند مالومات موندلای شئ.

له کومه ځايه مرسته ترلاسه کولای شم؟

دولتي ادارې

بېړني خدمتونه

Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt. Dennoch beziehen sich die Angaben auf Angehörige aller Geschlechter.