هدف

اهداف پروژه هندبوک جرمنی

هندبوک جرمنی یک پلتفرم چند‌زبانه است که در مورد ابعاد مختلف زندگی در آلمان به کسانی که تازه به این کشور آمده‌اند معلومات می‌دهد. هدف ما این است که در ارتباطی نزدیک با جامعه مخاطبان خود باشیم. ما همراه با (و نه برای) مخاطبانی کار می‌کنیم که از محتوای تولیدی ما بهره می‌برند.