شوراها (Betriebsrat) کار و اتحادیه های کارگری (Gewerkschaft) در آلمان

این سازمان ها چه وظایفی دارند؟

شوراها (Betriebsrat) کار و اتحادیه های کارگری (Gewerkschaft) برای محافظت از حقوق و منافع کارکنان ایجاد میشوند. شوراهای کار به صورت نهادی های کوچک، موسسات بزرگ، شرکتها، و اتحادیه ها فعالیت دارند و نماینده و حمایت کننده منافع کارگران در صنایع مختلف هستند. در این صفحه اطلاعاتی می خوانید که شورای های کار و اتحادیه های کارگری چه می کنند و چگونه می توانید عضو شوید.

مهم ترین موضوعات در مورد شوراها و اتحادیه های کارگری (Betriebsrat، Gewerkschaft)

شورا های کار (Betriebsrat) چه وظایفی دارند؟

اتحادیه های کارگری (Gewerkschaft) چه وظایفی دارند؟

توافق نامه های جمعی برای کار (Tarifvertrag) چیست؟

چگونه می توانم عضواتحادیه های کار شوم؟

آیا می توانم عضو یک شورای کار (Betriebsrat) شوم؟

آیا می توانم در شرکت یا اداره خود یک شورای کار ایجاد کنم؟

شورای کار برای چه مدت انتخاب میشود؟

یک شورای کار چند عضو دارد؟

اگر عضو شورای کار اداره خود باشم، ممکن به دلیل دفاع از کارگران اخراج شوم؟

چگونه دقیقاً می توانم شورای کار تشکیل دهیم؟

توجه!

شورا های کار از حقوق و منافع کارمندان حمایت میکنند و از طرف اتحادیه های کارگری مربوطه پشتیبانی می شوند و راهنمایی دریافت میکنند.

Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt. Dennoch beziehen sich die Angaben auf Angehörige aller Geschlechter.