تبعیض Diskriminierung

تبعیض چیست و چگونه با آن مقابله کنیم؟

در آلمان برخورد و یا رفتار های تبعیض آمیز با افراد ممنوع و جرم است، اما هنوز هم تبعیض بصورت گسترده در اجتماع وجود دارد. چه هنگام یافتن یک آپارتمان، در محل کار، در مراجعه به مقامات و ادارات، در مدارس، مطب های پزشکان، در رفتار پلیس و غیره بخش های زندگی اجتماعی تبعیض می تواند اتفاق بیفتد. برای مبارزه با رفتار تبعیض آمیز باید چه کنیم. بطور مثال: آیا به دلیل معلولیت نمی توانید به یک کلب وارد شوید؟ آیا به دلیل پوشیدن روسری  نمیتوانید کار را پیدا کنید؟ با فرزندان شما در مدرسه به دلیل آلمانی صحبت نکردن بد رفتاری میشود؟ پلیس هنگام کنترول دریک  اتوبوس فقط چند نفر خاص را به دلیل رنگ پوست متفاوت کنترول میکند؟ آیا راننده تاکسی حاضر به انتقال یک فرد تراجنسیتی نیست؟ این موارد همه نشان دهند رفتارهای تبعیض آمیز است و  تجربه هایی اینچنینی منجر به عصبانیت، ناتوانی و احساس ناتوانی در افراد می شود. اما باید بدانید که رفتارهای تبعیض آمیز در آلمان کلا ممنوع است و شما حق دارید در برابر آن از خود دفاع کنید.

همه افرادی که در آلمان زندگی میکنند از این حق برخوردارند. صرف نظر از اینکه از کدام کشور آمده اند و یا وضعیت اقامت آنها. مساوات و عدم تبعیض در قانون اساسی آلمان بعنوان یکی از حقوق اساسی محفوظ است.

به چه مواردی برای مبارزه با تبعیض باید توجه کنم؟

تبعیض و عدم مساوات را چگونه بشناسیم؟

چگونه میتوانم مطمئن باشم که مورد تبعیض قرار گرفته ام؟

کدام قوانین از من در برابر تبعیض محافظت می کند؟

چگونه می توانم ثابت کنم که مورد تبعیض قرار گرفته ام؟

اگر توسط پلیس مورد تبعیض قرار بگیرم چه کنم؟

از کجا می توانم کمک و حمایت دریافت کنم؟

چگونه یک مرکز مشاوره ضد تبعیض می تواند از من حمایت کند؟

چه نوع برخورد های نابرابر مجاز هستند؟

تبعیض زبانی چیست؟

مهم

اگر می خواهید علیه تبعیض شکایت کنید و یا برخورد قانونی داشته باشید، باید سریع اقدام کنید. شما باید ظرف دو ماه  پس از اتفاق هرگونه تبعیض در کار یا زندگی روزمره آنرا را گزارش کنید. اگر می خواهید از افسران پلیس شکایت، باید ظرف سه ماه این کار را انجام دهید.