مراقبت های صحی و پزشکی برای پناهجویان

پناهجویان از چه خدمات و شرایطی برای درمان و بهداشت برخوردار هستند؟

همه افرادیکه در آلمان زندگی میکنند، حق دارند از مراقبت های درمانی و پزشکی برخوردار باشند. با این حال، میزان خدمات صحی و پزشکی، به نوعیت و مدت اقامت شما در آلمان بستگی دارد.
پناهندگانی که قبول شده اند و اقامت دارند معمولا عضو یکی از شرکت های بیمه درمانی هستند و به همین دلیل حق دسترسی به همه خدمات مورد نیاز پزشکی را دارند. مورد شرکت‌های بیمه سلامتی در آلمان در فصل بیمه های سلامت اطلاعات بیشتری کسب کنید.
پناهندگانی‌که هنوز قبول نشده اند و طبق «قانون هزینه های پناهجویان» (Asylbewerberleistungsgesetz) خدمات سوسیال را دریافت میکنند نیز ازمراقبت های صحی و پزشکی برخوردار هستند، اما بر اساس قانون ذکر شده، دامنه خدمات پزشکی که به آنها ارائه می شود محدود است و اجازه دسترسی به مراقبت های بهداشتی معمولا از طریق مقامات مربوطه باید صادر گردد.
اگر پرونده پناهندگی شما هنوز جریان داشته باشد، اقامت دولدونگ (Duldung) و یا هم برگه تعهد به ترک آلمان (Grenzübertrittsbescheinigung) دارید، متعلق به همین  به همین گروه می باشید. پناهجویانی که در این گروه قرار دارند، بر اساس طول حضور آنها در آلمان به دو گروه زیر تقسیم می شوند:

 اول: افرادی که کمتر از ۱۸ ماه در آلمان زندگی کرده اند.

دوم: افرادی که بیش از ۱۸ ماه در آلمان زندگی کرده اند.

سیستم مراقبت‌های صحی / پزشکی برای پناهجویان چگونه است؟

من کمتر از ۱۸ ماه است که در آلمان زندگی میکنم

من بیشتر از ۱۸ ماه است که در آلمان زندگی میکنم

چگونه یک دکتر/ پزشک مناسب را پیدا کنم؟

هزینه درمان بیماری های روحی روانی را چه کسی میپردازد؟

اگر هیچ نوع اقامتی نداشته باشم چه کنم؟

در حالات اضطراری چه کنم؟

مهم

 پزشکان/دکتران مجاز به انتشار هیچ اطلاعاتی درباره شما به افراد یا مقامات بدون رضایت شما نیستند. این قانون بنام (ärztliche Schweigepflicht) نامیده میشود.