واژه نامه

توضیح واژه های اختصار شده از پناهندگی تا ویزه

A

ABH

اخراج Abschiebung

پناهنده گی Asyl

قانون اقامت Aufenthaltsgesetz

جواز اقامت Aufenthaltstitel

اداره امور خارجیان Ausländerbehörde

B

بافوگ BAföG

باب BAB

کلاس های اختصاصی زبان Berufssprachkurs

آموزش و سهم گیری Bildungs- und Teilhabepaket

بامف BAMF

جمهوری فدرال Bundesland

کارت آبی Blaue Karte

C

روند شفاف سازی برای پناهجویان زیر سن Clearing

D

پروسه دبلین Dublin-Verfahren

دولدونگ Duldung

E

اقامت ائم اروپایی Erlaubnis zum Daueraufenthalt - EU

کمپ اولیه برای پناهندگان Erstaufnahmeeinrichtung

EASY

سر پرست قانونی برای زیر سن ها Ergänzungspfleger

دریافت شهروندی Einbürgerung

F

پناهندگی در فروگاه Flughafenverfahren

پیوستن به خانواده Familienzusammenführung

اقامت موقت Fiktionsbescheinigung

G

پناهنده کنوانسیون ژنو GFK-Flüchtling

گواهی عبور از مرز Grenzübertrittsbescheinigung

شانس خوب برای پناهندگی gute Bleibeperspektive

H

درخواست های ویژه Härtefallantrag

گواهی رورد به دانشگاه Hochschulzugangsberechtigung

I

افرادی غیر قانونی در آلمان زندگی میکنند Illegalisierte

مراقبت از کودکان بی سپرست Inobhutnahme

کلاس های زبان برای ادغام Integrationskurs

K

پناهندگان قبول شده Kontingentflüchtlinge

کلید اصلی Königsteiner Schlüssel

N

اقامت دابمی Niederlassungserlaubnis

O

تخلف از قانون Ordnungswidrigkeit

P

کمک دولت برای هزینه های دادخواهی Prozesskostenhilfe

R

محل سکونت اجباری Residenzpflicht

S

افرادی که نیاز به حمایت دارند Schutzbedürftigkeit

کشور های امن سوم Sichere Drittstaaten

کشورهای مبدای امن Sichere Herkunftsländer

هزینه های اولیه زندگی Sicherung des Lebensunterhalts

کمک های سوسیالی Sozialhilfe

حمایت فرعی برای پناهجویان subsidiärer Schutz

U

تقسیم پناهجویان Umverteilung

پناهجویان زیر سن Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

V

دادگاه ادار Verwaltungsgericht

ویزا Visum