Leipzig لایپزیگ

شهری در ایالت زاکسن

تازه به شهرلایپزیگ امده اید و در این شهرمیخواهید زندگی کنید، نیاز به آیا به آدرس ها و شماره تماس مهم دارید؟ در صفحه می توانید به راحتی در باره هم مراکز اطلاع رسانی ومشاوره، دوره های زبان آلمانی و سایر إدارات مهم در لایپزیگ را جستجو کنید.

إدارات و شماره تماس های مهم

ادارات مهم

حالات اضطراری