سيندګی

له پناغوښتنې تر ويزې ترلاسه کولو پورې د اصطلاحاتو قاموس

A

د ډيپورټ لپاره نيول (Abschiebehaft)

ډپيورټ (Abschiebung)

د ډيپورټ خبرداری (Abschiebungsandrohung)

د ډيپورټ حکم (Abschiebungsanordnung)

د ډيپورټ خنډ (Abschiebungshindernis)

د ډيپورټ بنديز (Abschiebungsverbot)

د عمر ارزونه (Altersfeststellung)

د زړو قضيو مقرره (Altfallregelung)

د کېس اورېدل يا مرکه (Anhörung)

د رارسېدلو ثبوت (Ankunftsnachweis)

د بېکارۍ لومړی ډول پیسې (Arbeitslosengeld I)

د بېکارۍ دوهم ډول پیسې (Arbeitslosengeld II)

د پنا غوښتنې عريضه (Asylantrag)

د پنا غوښتنې وړتيا (Asylberechtigung)

د پناغوښتنکو د مالي ملاتړ قانون (Asylbewerberleistungsgesetz)

د بيا ځلې پنا غوښتنه (Asylfolgeantrag)

د پناغوښتنې قانون (Asylgesetz)

د پناغوښتنې ټوليزه عريضه (Asylpetition)

د پناغوښتنې پروسيجر (Asylverfahren)

د استوګنې اجازه (Aufenthaltserlaubnis)

د استوګنې قانون (Aufenthaltsgesetz)

د استوګنې لنډمهاله سند (Aufenthaltsgestattung)

د استوګنې د اجازې عنوان (Aufenthaltstitel)

د استوګنې اجازې استحکام (Aufenthaltsverfestigung)

د بهرنيانو چارو اداره (Ausländerbehörde)

B

بافوګ (BAföG)

د مهاجرت او کډوالو فدرالي اداره (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge يا BAMF)

د دندې د اوسبیلډونګ مرسته (Berufsausbildungsbeihilfe)

د دندې لپاره د ژبې کورس (Berufssprachkurs)

د زده‌کړو او ګډون بسته (Bildungs- und Teilhabepaket)

د اروپا شين کارت (Blaue Karte)

فدرال دولت (Bundesland)

C

د حالت مالومول (Clearing)

D

د دوبلين پروسيجر (Dublin-Verfahren)

ډولډونګ (Duldung)

E

د اروپايي ټولنې د دايمي استوګنې اجازه (Erlaubnis zum Daueraufenthalt - EU)

د مهاجرو د منلو لومړني مرکزونه (Erstaufnahmeeinrichtung يا EAE)

د پناغوښتونکو لومړنۍ وېشنه (EASY)

تابعيت (Einbürgerung)

سرپرست Ergänzungspfleger

F

د کورنۍ د غړو يوځای کېدل (Familienzusammenführung)

فرضي سند يا مثنی (Fiktionsbescheinigung)

د هوايي‌ ډګر پروسه (Flughafenverfahren)

د مهاجر حالت (Flüchtlingsstatus)

بله غوښتنه (Folgeantrag)

په خپله خوښه بېرته ستنېدل (freiwillige Rückkehr)

G

د جينوا کډوالو کنوانسيون اړوند کډوال (GFK-Flüchtling)

له پولو د تېرېدلو سند (Grenzübertrittsbescheinigung)

د پاته کېدلو لپاره ښه لرليد (Gute Bleibeperspektive

H

J

د ماشومانو او نويو ځوانانو اداره (Jugendamt)

I

ناقانونه اوسېدونکي کسان (Illegalisierte)

ساتنه يا سرپرستي (Inobhutnahme)

د ادغام کورس (Integrationskurs)

K

وېشونکي کيلي (Königsteiner Schlüssel)

د مهاجرو ونډه (Kontingentflüchtling)

N

د دايمي استوګنې اجازه (Niederlassungserlaubnis)

O

اداري تخلف (Ordnungswidrigkeit)

P

د قضايي پروسې د لګښت مرسته (Prozesskostenhilfe)

R

د اوسېدنې په ځای کې د پاته کېدو مکلفيت (Residenzpflicht)

S

د ځانګړي خونديتوب حق (Schutzbedürftigkeit)

درېيم خوندي هېوادونه (Sichere Drittstaaten)

اصلي امن هېوادونه (Sichere Herkunftsländer)

د ژوند د لګښتونو پوره کول (Sicherung des Lebensunterhalts)

سوسيالي مرسته (Sozialhilfe)

د ټولنيزو بيمو د ونډو ورکوونکي کارکوونکي (sozialversicherungspflichtig beschäftigt)

فرعي خونديتوب (subsidiärer Schutz)

شېنګن هېوادونه (Schengen-Länder)

U

د استوګنې ځای بدلول (Umverteilung)

کم‌عمره بې‌سرپرسته ماشومان unbegleitete minderjährige Flüchtlinge يا umF

V

اداري محکمه (Verwaltungsgericht)

ويزه (Visum)

قانوني عمر لرونکي (volljährig)

Z

وېشنه (Zuweisung)