زموږ په اړه

د هنډبوک جرمني کارکوونکي څوک دي؟

فلاير چاپ کړئ

تاسې هم کولای شئ له هنډبوک جرمني سره د مالوماتو په شريکولو کې مرسته کړئ. د بېلګې په ډول که په خپل مشورتي دفتر يا اداره کې له داسې کسانو سره مخ کېږئ چې په پښتو ژبه د مالوماتو په لټه وي؛ دا فلاير ورته چاپ کړئ او وريې کړئ څو د هنډبوک جرمني له وېبسایټ څخه ګټه واخلي.