په جرمني کې د زېږېدونکو ماشومانو د استوګنې اجازه

په جرمني کې د زېږېدونکو ماشومانو او هغوی د ميندو او پلرونو د استوګنې اجازه څه ډول ده؟

ماشوم له خوشاله پلار سره

نړۍ ته د ماشوم راتګ له خوښيو سره مل وي. له کډوالو او مهاجرو سره د دې خوښۍ تر څنګ د امېدوارۍ، د ماشومانو روزنې او د هغوی د استوګنې د اجازې يا قبولۍ په اړه پوښتنې وي چې ځوابونه يې ښايي ډېر مهم وي. دلته په دې اړه بشپړ مالومات درکوو.

زه کوم حقونه لرم؟

دلته زما زېږېدلي بچي ته د جرمني تابعيت ورکول کيږي؟

په جرمني کې زما زېږېدلی ماشوم د استوګنې اجازه ترلاسه کولای شي؟

که زه يو جرمن تابعيت لرونکی ماشوم ولرم؛ د استوګنې اجازه ترلاسه کولای شم؟

که ماشوم مې د استوګنې اجازه ولري؛ زه هم ورته اجازه ترلاسه کولای شم؟

د پلارولۍ په رسميت پېژندل څه ته وايي؟

که د پلار پلارولي په رسميت ونه پېژندل شي؛ څه وکړم؟

مهم

د قانوني اوسېدو مانا دا ده چې اړوند کس بايد په ټوله ياده شوې موده کې د استوګنې اجازه درلودلې وي. په دې اتو کالونو کې د پنا غوښتنې د پروسې موده هم حسابيږي خو په دې شرط چې د پروسې په پای کې قبولي يا د استوګنې اجازه ترلاسه شي.