د کار پر مهال د ناروغۍ ثبتول

څه ته بايد پام وکړم؟

که ناروغ ياست او نه شئ کولای کارځای ته ولاړ شئ؛ حق لرئ چې کور پاته شئ. د کار ورکوونکې اداره يا چارواکي حق لري چې ستاسې د ناروغۍ لپاره د ډاکټر د ورکول شوي سند غوښتنه وکړي. په عامه اصطلاح دې سند ته (Krankschreibung) او په رسمي ژبه کې ورته (Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung) وايي.

په څه بايد وپوهېږم؟

څه وخت بايد خپل ريیس له ناروغۍ خبر کړم؟

د ډاکټر سند (Krankschreibung) کله اړين دی؟

د ناروغۍ د رخصت سند څه ډول دی؟

که د کار ورکوونکې اداره د رخصت پر پاڼه باور ونه کړي؛ څه وکړم؟

د ناروغۍ د رخصت پر مهال هم معاش راکول کيږي؟

که د ناروغۍ د رخصت سند ولرم؛ بايد کور پاته شم؟

که بچيان مې ناروغ وي؛ کور پاته کېدلای شم؟

کولای شم د ټليفون په وسيله د ناروغۍ تاييدليک (krankschreiben) ترلاسه کړم؟

مهم

د ناروغۍ پر مهال مو خامخا د کار خاوند يا ادارې ته د نه راتګ په اړه خبر ورکړئ او د ډاکټر له لوري د رخصتۍ درکول شوې پاڼې په يوه اونۍ کې د ننه د روغتيايي بيمې ادارې او کارځای ته ولېږئ.